Waluty
Produkt dnia
Naturalny żel myjący do ciała
Naturalny żel myjący do ciała

39,00 zł

szt.
Naturalne odżywcze serum do twarzy
Naturalne odżywcze serum do twarzy

69,00 zł

szt.
Naturalny mus do ciała
Naturalny mus do ciała

69,00 zł

szt.
Odżywczy krem do twarzy
Odżywczy krem do twarzy

79,00 zł

szt.
Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin

 

§1. Definicje.

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 • Fundacja Centaurus – Fundacją Centaurus z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wałbrzyska nr 6-8, 52-314 Wrocław, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000257551, Regon 020319750, NIP 8982093147;
 • hasło – hasło do konta kupującego otrzymane podczas rejestracji;
 • informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów lub wizerunku sprzedającego z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów;
 • kupujący – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia (w tym również konsument);
 • kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2019 poz. 1145, z późn. zm.);
 • konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • konto (konto kupującego) – podstrona serwisu sklepu, w ramach której kupujący ma możliwość dostępu i modyfikacji wprowadzonych przez siebie danych;
 • login – ciąg znaków alfanumerycznych (e-mail), konieczny do uzyskania dostępu do konta, ustalany samodzielnie przez kupującego podczas procesu rejestracji;
 • regulamin – niniejszy regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej;
 • rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez kupującego konta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego na stronie przez sprzedawcę na stronie www sklepu;
 • siła wyższa – zdarzenie zewnętrzne, niezależne od stron, nieoczekiwane oraz niemożliwe do uniknięcia lub zapobieżenia mu (w szczególności: epidemie i pandemie, strajki, wojny, rozruchy, zamieszki społeczne, powodzie, pożary, trąby powietrzne);
 • sklep internetowy (sklep, portal) – serwis internetowy dostępny pod adresem chrapamimalowane.pl za pośrednictwem którego kupujący może kupić towary stanowiące własność sprzedawcy;
 • sprzedawca/sprzedający – Fundusz Fundacji Centaurus z siedzibą we Wrocławiu, Wałbrzyska nr 6-8, 52-314 Wrocław, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego (podmiot wpisany również w rejestrze przedsiębiorców) w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000278299, REGON: 140974200, NIP: 8943068607;
 • strona/strony – sprzedawca i kupujący;
 • środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną;
 • towar – rzeczy ruchome oraz oferowane przez sprzedającego za pośrednictwem sklepu;
 • umowa kupna – sprzedaży (umowa) – umowa sprzedaży towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawierana pomiędzy sprzedawcą a kupującym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w tym w odniesieniu do konsumentów umowa zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. oprawach konsumenta (Dz. U. z 2020 poz. 287, z późn. zm.);
 • ustawa o świadczeniu usług – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr z 2020 poz. 344);
 • ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 poz. 287, ze zm. ) – zwana dalej ustawą
 • zamówienie – oświadczenie woli kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego.

§2. Postanowienia ogólne.

 1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania przez sprzedawcę sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
 2. Całkowity dochód ze sprzedaży towarów przez sprzedawcę przeznaczony jest na cele statutowe Fundacji.
 3. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług.
 4. Kupujący posiadają dostęp do towarów za pośrednictwem sklepu.
 5. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć kupującemu towar bez wad.
 6. Sprzedawca oraz kupujący zobowiązani są do przestrzegania postanowień regulaminu.
 7. Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane przez siebie w ramach sklepu i/lub podczas dokonywania zamówienia.
 8. Sprzedawca ma prawo powierzyć bieżącą obsługę portalu osobie trzeciej (podwykonawstwo) bez informowania o tym kupujących.

§3. Informacje handlowe na portalu.

 1. Informacje handlowe przekazywane są przez sprzedającego.
 2. Informacje handlowe o towarach podane na portalu – w szczególności ich opisy oraz ceny – stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 3. Najpóźniej w chwili wyrażenia przez kupującego (dot. konsumenta) woli związania się umową na odległość sprzedawca informuje kupującego w sposób jasny i zrozumiały na adres e-mail podany przez kupującego o:
 • głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem;
 • swoich danych identyfikujących, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany;
 • adresie sprzedawcy, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu lub faksu, pod którymi konsument może szybko i efektywnie kontaktować się ze sprzedawcą;
 • adresie, pod którym konsument może składać reklamacje, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt 3;
 • łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości – sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – obowiązku ich uiszczenia; w razie zawarcia umowy na czas nieoznaczony lub umowy obejmującej prenumeratę sprzedający ma obowiązek podania łącznej ceny lub wynagrodzenia obejmującego wszystkie płatności za okres rozliczeniowy, a gdy umowa przewiduje stałą stawkę – także łącznych miesięcznych płatności;
 • kosztach korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy, w przypadku gdy są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się;
 • sposobie i terminie zapłaty;
 • sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez sprzedawcę oraz stosowanej przez sprzedawcę procedurze rozpatrywania reklamacji;
 • sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy, zawartym w załączniku nr 2 do tej ustawy;
 • kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi konsument; w odniesieniu do umów zawieranych na odległość – kosztach zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą;
 • obowiązku zapłaty przez konsumenta poniesionych przez sprzedawcę uzasadnionych kosztów zgodnie z §5 ust. 12 regulaminu, jeżeli konsument odstąpi od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta;
 • braku prawa odstąpienia od umowy na podstawie §5 ust. 13 regulaminu lub okolicznościach, w których konsument traci prawo odstąpienia od umowy;
 • obowiązku przedsiębiorcy dostarczenia towaru bez wad;
 • istnieniu i treści gwarancji i posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji;
 • kodeksie dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2070, z późn. zm.) oraz sposobie zapoznania się z nim;
 • czasie trwania umowy lub o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy – jeżeli umowa jest zawarta na czas nieoznaczony lub jeżeli ma ulegać automatycznemu przedłużeniu;
 • minimalnym czasie trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy;
 • wysokości i sposobie złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych, które konsument jest zobowiązany spełnić na żądanie przedsiębiorcy;
 • funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony;
 • mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, o których przedsiębiorca wie lub powinien wiedzieć;
 • możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.
 1. Sprzedawca ma obowiązek przekazać konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy.
 2. Potwierdzenie o którym mowa w ust. 4 obejmuje:
 • informacje, o których mowa w ust. 3, chyba że sprzedawca dostarczył konsumentowi te informacje na trwałym nośniku przed zawarciem umowy;
 • informację o udzielonej przez konsumenta zgodzie na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy.

§4. Zawarcie umowy kupna-sprzedaży.

 1. Rejestracja w ramach portalu następuje poprzez zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na portalu po wypełnieniu odpowiednich rubryk tego formularza.
 2. Kupujący dokonuje rejestracji ustalając login i hasło dostępu do konta.
 3. W celu zawarcia umowy sprzedaży kupujący dokonuje na portalu wyboru towaru i składa zamówienie ze wskazaniem danych kupującego (imię, nazwisko, firma), adresu e-mail, miejsca dostawy oraz sposobu płatności, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane kupującemu komunikaty lub informacje.
 4. Po sporządzeniu zamówienia, kupującemu prezentowane jest zbiorcze zestawienie zamówienia zawierające wybrane towary oraz wprowadzone dane – do akceptacji.
 5. Po dokonanej akceptacji i dokonaniu płatności – w rozumieniu ust. 12 – za towar zamówienie przekazywane jest do realizacji.
 6. Informację ze złożonego zamówienia przesyłane są kupującemu na wskazany przez niego adres e-mail. Kupujący otrzymuje informacje określone w §3 ust. 3.
 7. Z zastrzeżeniem ust. 9-11, umowa kupna-sprzedaży zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez kupującego zamówienia oraz dokonania zapłaty za zamówiony towar.
 8. Zakupienie towaru możliwe jest po akceptacji niniejszego regulaminu oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych dla realizacji umowy.
 9. Jeżeli umowa zawierana na odległość, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, nakłada na konsumenta obowiązek zapłaty, sprzedawca informuje konsumenta w sposób jasny i widoczny, bezpośrednio przed złożeniem przez konsumenta zamówienia, informacji, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 1, 5, 16 i 17 powyżej.
 10. Konsument w momencie składania zamówienia wyraźnie potwierdza, że wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Jeżeli do złożenia zamówienia używa się przycisku lub podobnej funkcji, oznacza się je w łatwo czytelny sposób słowami „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub innego równoważnego jednoznacznego sformułowania.
 11. Nie spełnienie przez strony wymagań określonych w ust. 9 lub 10 powoduje nie zawarcie umowy kupna – sprzedaży.
 12. Datą zapłaty za zamówiony towar jest dzień zaksięgowania środków na rachunku sprzedawcy.
 13. Zakupiony towary zostaną przekazane do realizacji sprzedającemu po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym sprzedającego.
 14. Sprzedający dostarcza zakupiony towar transportem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej własnym, przesyłką kurierską lub za pośrednictwem Poczty Polskiej na zasadach i w terminach określonych w informacji handlowej. Ewentualne koszty dodatkowe tj. koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane w czasie składania Zamówienia.
 15. Informacja o dostępności towaru jest zapewniana każdorazowo przy danym towarze na portalu.
 16. W celu realizacji umowy sprzedaży kupujący zobowiązany jest do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających realizację umowy.

§5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa(dot. konsumenta).

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o prawach konsumenta.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  1. dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności - od objęcia towaru w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
 1. obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, jego partii lub części,
 2. polega na regularnym dostarczaniu towaru przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z towarów;
  1. dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.
 1. Jeżeli konsument nie został poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od umowy, prawo to wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu, o którym mowa w art. 27 ust. 1 albo 2 ustawy. 
 2. Jeżeli konsument został poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od umowy przed wygaśnięciem tego prawa zgodnie z ust. 3, termin do odstąpienia od umowy upływa po 14 dniach, a w innych przypadkach po 30 dniach, od udzielenia konsumentowi informacji o tym prawie.
 3. Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy.
 4. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 5. Jeżeli przedsiębiorca zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, konsument może także odstąpić od umowy:
 1. przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy;
 2. przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej przedsiębiorcy.
 1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.
 2. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 3. Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru.
 4. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Jeżeli przedsiębiorca nie zaproponował, że sam odbierze towar od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej przedsiębiorca od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez przedsiębiorcę, z wyjątkiem treści, które:
 1. są użyteczne wyłącznie w związku z treścią cyfrową lub usługą cyfrową, które stanowiły przedmiot umowy;
 2. dotyczą wyłącznie aktywności konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez przedsiębiorcę;
 3. zostały połączone przez przedsiębiorcę z innymi danymi i nie mogą zostać z nich wydzielone lub mogą zostać wydzielone jedynie przy nakładzie niewspółmiernych wysiłków;
 4. zostały wytworzone przez konsumenta wspólnie z innymi konsumentami, którzy nadal mogą z nich korzystać.
 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. oświadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów;
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi stosowne potwierdzenie’
  14. oświadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których konsument wyraźnie zażądał od przedsiębiorcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta.

§6. Tryb postępowania reklamacyjnego.

 1. Kupujący może złożyć reklamację, jeżeli zarówno działalność sklepu jak i towary i przewidziane w niniejszym regulaminie nie są realizowane lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami regulaminu.
 2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego lub pisemnej. Reklamacja powinna zawierać co najmniej oznaczenie kupującego oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 3. Reklamacje składa się w terminie do 14 dni od dnia ujawnienia przyczyny reklamacji.
 4. Sprzedawca rozpoznaje reklamacje w terminie 30 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
 5. Jeżeli sprzedający nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa w ust. 4, uważa się, że uznał reklamację.
 6. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail kupującego.
 7. Postępowanie reklamacyjne nie wyłącza możliwości dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym.

§7. Zgodność towaru z umową.

   1. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:
 1. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi - również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;
 2. przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny konsumentowi, o którym konsument powiadomił przedsiębiorcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który przedsiębiorca zaakceptował.
   1. Ponadto towar, aby został uznany za zgodny z umową, musi:
 1. nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
 2. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi - również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że przedsiębiorca wykaże, że:
 1. nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
 2. przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
 3. publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję konsumenta o zawarciu umowy;
 1. być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia konsument może rozsądnie oczekiwać;
 2. być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które przedsiębiorca udostępnił konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.
 1. Przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową w zakresie, o którym mowa powyżej, jeżeli konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.
 2. Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową wynikający z niewłaściwego zamontowania towaru, jeżeli:
 1. zostało ono przeprowadzone przez przedsiębiorcę lub na jego odpowiedzialność;
 2. niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez konsumenta wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią, o której mowa w art. 6 ust. 2 ustawy.
 1. Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.
 2. Przedsiębiorca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności towaru z umową, jeżeli brak ten podstępnie zataił.
 3. W odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi, przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Czas ten nie może być krótszy niż dwa lata od chwili dostarczenia towaru z elementami cyfrowymi. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.

§7a. Uprawnienia konsumenta w przypadku braku zgodności z umową.

   1. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.
   2. Przedsiębiorca może dokonać wymiany, gdy konsument żąda naprawy, lub przedsiębiorca może dokonać naprawy, gdy konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
   3. Przy ocenie nadmierności kosztów dla przedsiębiorcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową, wartość towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
   4. Przedsiębiorca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której przedsiębiorca został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi przedsiębiorca.
   5. Konsument udostępnia przedsiębiorcy towar podlegający naprawie lub wymianie. Przedsiębiorca odbiera od konsumenta towar na swój koszt.
   6. Jeżeli towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności towaru z umową, przedsiębiorca demontuje towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.
   7. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został wymieniony.

§7b. Obniżenie ceny; odstąpienie od umowy.

   1. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
 1. przedsiębiorca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 2 ustawy;
 2. przedsiębiorca nie doprowadził towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 4-6 ustawy;
 3. brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że przedsiębiorca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;
 4. brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w art. 43d ustawy;
 5. z oświadczenia przedsiębiorcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.
 1. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową.
 2. Przedsiębiorca zwraca konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny.
 3. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.
 4. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie umowy konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez konsumenta wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.
 5. W razie odstąpienia od umowy konsument niezwłocznie zwraca towar przedsiębiorcy na jego koszt. Przedsiębiorca zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.
 6. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§8. Dane osobowe.

 1. Dane przetwarzane przez sprzedawcę takie jak imię i nazwisko, adres dostawy, numer telefonu czy adres e-mail, to tzw. zwykłe dane osobowe. Ich przetwarzanie następuje w celu realizacji zawartej umowy (np. w celu realizacji zamówienia i wysłania produktu do kupującego) na podstawie uprzednio udzielonej przez klienta zgody oraz w celu przekazywania informacji dotyczących działalności statutowej Fundacji Centaurus.
 2. Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, iż:
 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundusz Fundacji Centaurus z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wałbrzyska nr 6-8, 52-314 Wrocław, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego (podmiot wpisany również w rejestrze przedsiębiorców) w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000278299, REGON: 140974200, NIP: 8943068607;
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – kancelaria@u-ska.pl 
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat / lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora,
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia lub zrealizowania umowy.

§9. Informacje marketingowe i newsletter.

 1. Kupujący może wyrazić zgodę na przesyłanie na jego adres e-mail i numer telefonu informacji marketingowych lub newsletter sprzedającego.
 2. Zgoda wyrażana jest przez kliknięcie w odpowiednim miejscu formularza o treści:

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną od Fundacji Centaurus i Fundacji Fundusz Fundacji Centaurus informacji handlowych i marketingowych, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną od Fundacji Centaurus i Fundacji Fundusz Fundacji Centaurus informacji zawartych w newsletter zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

– lub treści formularza o równoznacznym znaczeniu.

 1. Wraz z wyrażeniem zgody na adres e-mail kupującego zostaje wysłana automatycznie wygenerowana wiadomość z linkiem aktywacyjnym. Po kliknięciu na link przez kupującego adres e-mail zostanie aktywowany w bazie mailingowej.
 2. Kupujący może w każdym czasie odwołać wyrażoną zgodę.

§10. Postanowienia końcowe.

 1. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ogranicza uprawnień konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.
 2. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.
 3. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego regulaminu.
 4. Brak wykonania świadczenia niepieniężnego z powodu wystąpienia siły wyższej nie stanowi podstawy dla wysuwania roszczeń o jakiekolwiek odszkodowania lub kary umowne, chyba że strona, której siła wyższa dotyczy, zaniedbała natychmiastowego, po uzyskaniu stosownych możliwości, zawiadomienia drugiej strony o wystąpieniu takich okoliczności.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie.
 7. Zmiany regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na portalu.
 8. Aktualny regulamin jest publikowany na portalu oraz dostarczany nieodpłatnie kupującemu (na adres poczty elektronicznej) na każde jego żądanie.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl