Waluty
Produkt dnia
Naturalny żel myjący do ciała
Naturalny żel myjący do ciała

39,00 zł

szt.
Naturalne odżywcze serum do twarzy
Naturalne odżywcze serum do twarzy

69,00 zł

szt.
Naturalny mus do ciała
Naturalny mus do ciała

69,00 zł

szt.
Odżywczy krem do twarzy
Odżywczy krem do twarzy

79,00 zł

szt.
Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Polityka prywatności

Polityka prywatności

Wstęp

Niniejszy dokument - wydany na podstawie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG) - dalej jako RODO lub rozporządzenie ogólne, oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000), dalej jako ustawa - określany jest w języku potocznym jako Polityka prywatności.

W celu realizacji usług określonych w Regulaminie sklepu chrapami malowane oraz dla ochrony podstawowych praw i wolności wszelkich osób fizycznych i prawnych korzystających z serwisu, w szczególności ich prawo do ochrony danych osobowych, uregulowano zasady przetwarzania informacji na temat Użytkowników serwisu. 

Rodzaje zebranych, gromadzonych i przetwarzanych danych osobowych wynikają ze sposobu w jaki korzysta się z serwisu – a tym samym przekazuje pewne informacje (dane osobowe) dla Administratora danych osobowych. Na każdym etapie dane osobowe podlegają wymaganej prawem ochronie zaś osoba której dane dotyczą ma szereg praw związanych z przetwarzaniem jej danych, o których to prawach jest ten dokument.

 

Kto zbiera, gromadzi i przetwarza dane osobowe.

Administratorem danych osobowych jest Administrator serwisu www.onlyorganic.pl czyli 

Fundusz Fundacji Centaurus z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wałbrzyska nr 6-8, 52-314 Wrocław, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego (podmiot wpisany również w rejestrze przedsiębiorców) w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000278299, REGON: 140974200, NIP: 8943068607.

 

Kontakt:

 1. Email: kontakt@centaurus.org.pl
 2. adres korespondencyjny – na adres siedziby

Kontakt do inspektora danych osobowych:

 1. e-mail kancelaria@u-ska.pl 
 2. adres korespondencyjny – Kancelaria Adwokacka Uszyński S.K.A., ul. Wł. Broniewskiego 48/127, 01-771 Warszawa.

 

Jakie dane są przetwarzane.

Wszelkie informacje i dane przekazywane są przez Użytkowników dobrowolnie podczas korzystania z serwisu np. dokonując rejestracji wypełnia się odpowiednie pola formularza rejestracyjnego oraz dokonuje akceptacji tego formularza. Administrator serwisu na podany adres email przesyła wiadomość zawierającą link, którego zaakceptowanie równoznaczne jest z wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w Polityce Ochrony Danych Osobowych oraz Polityki prywatności. 

Jeśli Użytkownik dokonuje zakupu w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego w serwisie przetwarzamy :

 1. imię i nazwisko, 
 2. adres korespondencyjny, 
 3. adres e-mail.

Jeśli Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie  (np. newsletter), przetwarzany adres e-mail Użytkownika.

Jeśli Użytkownik kontaktuje się z Administratorem serwisu przetwarzane mogą być:

 1. imię i nazwisko, 
 2. adres korespondencyjny, 
 3. adres e-mail, 
 4. numer telefonu

- w zależności od sposobu nawiązania kontaktu.

Przetwarzamy dane z plików cookies przechowywane na Twoim urządzeniu.

 

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

 1. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG)
 2. ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).

Zgodność przetwarzania z prawem

Artykuł  6 RODO

 1. Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy - i w takim zakresie, w jakim - spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:
 1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 4. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
 5. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 6. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Akapit pierwszy lit. f) nie ma zastosowania do przetwarzania, którego dokonują organy publiczne w ramach realizacji swoich zadań.

Warunki wyrażenia zgody

Artykuł  7 RODO

 1. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, administrator musi być w stanie wykazać, że osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
 2. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyrażą zgodę w pisemnym oświadczeniu, które dotyczy także innych kwestii, zapytanie o zgodę musi zostać przedstawione w sposób pozwalający wyraźnie odróżnić je od pozostałych kwestii, w zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem. Część takiego oświadczenia osoby, której dane dotyczą, stanowiąca naruszenie niniejszego rozporządzenia nie jest wiążąca.
 3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Osoba, której dane dotyczą, jest o tym informowana, zanim wyrazi zgodę. Wycofanie zgody musi być równie łatwe jak jej wyrażenie.
 4. Oceniając, czy zgodę wyrażono dobrowolnie, w jak największym stopniu uwzględnia się, czy między innymi od zgody na przetwarzanie danych nie jest uzależnione wykonanie umowy, w tym świadczenie usługi, jeśli przetwarzanie danych osobowych nie jest niezbędne do wykonania tej umowy.

Warunki wyrażenia zgody przez dziecko w przypadku usług społeczeństwa informacyjnego

Artykuł  8 RODO

 1. Jeżeli zastosowanie ma art. 6 ust. 1 lit. a), w przypadku usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych bezpośrednio dziecku, zgodne z prawem jest przetwarzanie danych osobowych dziecka, które ukończyło 16 lat. Jeżeli dziecko nie ukończyło 16 lat, takie przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy zgodę wyraziła lub zaaprobowała ją osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem oraz wyłącznie w zakresie wyrażonej zgody.

Państwa członkowskie mogą przewidzieć w swoim prawie niższą granicę wiekową, która musi wynosić co najmniej 13 lat.

 1. W takich przypadkach administrator, uwzględniając dostępną technologię, podejmuje rozsądne starania, by zweryfikować, czy osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem wyraziła zgodę lub ją zaaprobowała.
 2. Ust. 1 nie wpływa na ogólne przepisy prawa umów państw członkowskich, takie jak przepisy o ważności, zawieraniu lub skutkach umowy wobec dziecka.

Przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych

Artykuł  9 RODO

 1. Zabrania się przetwarzania danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby.
 2. Ust. 1 nie ma zastosowania, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:
  1. osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego przewidują, iż osoba, której dane dotyczą, nie może uchylić zakazu, o którym mowa w ust. 1;
  2. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, lub porozumieniem zbiorowym na mocy prawa państwa członkowskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą;
  3. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, a osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody;
  4. przetwarzania dokonuje się w ramach uprawnionej działalności prowadzonej z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń przez fundację, stowarzyszenie lub inny niezarobkowy podmiot o celach politycznych, światopoglądowych, religijnych lub związkowych, pod warunkiem że przetwarzanie dotyczy wyłącznie członków lub byłych członków tego podmiotu lub osób utrzymujących z nim stałe kontakty w związku z jego celami oraz że dane osobowe nie są ujawniane poza tym podmiotem bez zgody osób, których dane dotyczą;
  5. przetwarzanie dotyczy danych osobowych w sposób oczywisty upublicznionych przez osobę, której dane dotyczą;
  6. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy;
  7. przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie i konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą;
  8. przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego lub zgodnie z umową z pracownikiem służby zdrowia i z zastrzeżeniem warunków i zabezpieczeń, o których mowa w ust. 3;
  9. przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi lub zapewnienie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa opieki zdrowotnej oraz produktów leczniczych lub wyrobów medycznych, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które przewidują odpowiednie, konkretne środki ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą, w szczególności tajemnicę zawodową;
  10. przetwarzanie jest niezbędne do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie, konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą.

 

Prawa Użytkownika – czego można żądać.

Informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą

Jeżeli dane osobowe osoby, której dane dotyczą, zbierane są od tej osoby, administrator podczas pozyskiwania danych osobowych podaje jej wszystkie następujące informacje:

 1. swoją tożsamość i dane kontaktowe oraz, gdy ma to zastosowanie, tożsamość i dane kontaktowe swojego przedstawiciela:

Fundusz Fundacji Centaurus z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wałbrzyska nr 6-8, 52-314 Wrocław, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego (podmiot wpisany również w rejestrze przedsiębiorców) w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000278299, REGON: 140974200, NIP: 8943068607,

 1. gdy ma to zastosowanie - dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

- adres korespondencyjny – Kancelaria Adwokacka Uszyński S.K.A., ul. Wł. Broniewskiego 48/127, 01-771 Warszawa

 1. cele przetwarzania danych osobowych, oraz podstawę prawną przetwarzania:

- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych (np. zaakceptowanie Regulaminów),

- na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy której stroną jest osoba której dane dotyczą (np. umowy zawarte z Administratorem serwisu),

- na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia obowiązku prawnego (np. zobowiązanie organów władzy publicznej),

- na podstawie art. 6 ust. 1 lit e RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (np. informowanie o celach statutowych Administratora serwisu, informowanie o zbiórkach, apele o pomoc),

- na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora,

 1. informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, jeżeli istnieją:

odbiorcami danych osobowych - poza administratorem - będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

 1. okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu:

- przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – do czasu cofnięcia zgody,

- przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO - przez okres 6 lat /lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora przez dłuższy okres,

- przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO - przez okres 50 lat,

- przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit e RODO – przez okres 5 lat lub do czasu cofnięcia zgody,

- przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO - przez okres 5 lat lub do czasu cofnięcia zgody,

 1. informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, 

dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Prawa Użytkownika – czego można żądać.

 1. Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora serwisu dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą.
 2. Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora serwisu sprostowania przetwarzanych przez Administratora serwisu jego danych osobowych.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

 1. Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora serwisu usunięcia przetwarzanych przez Administratora serwisu jego danych osobowych.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  2. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a), i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  3. osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 wobec przetwarzania;
  4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
  6. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1.
 1. Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora serwisu ograniczenia przetwarzania przetwarzanych przez Administratora serwisu jego danych osobowych, 

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

 1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
 2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 3. administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
 1. Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl